Deel I: Algemeen

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten hoe ook genaamd met Theo Zwambag Verkeerstechniek B.V., hierna Zwambag genoemd. Afwijkingen van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voorzover dit bij schriftelijke overeenkomst is geschied en gelden slechts voor het in de overeenkomst genoemde specifieke werk of de specifiek genoemde opdracht.

1.2 Terzake huurovereenkomsten gelden naast de bepalingen uit deel I tevens de bepalingen uit deel II van deze algemene voorwaarden.

1.3 Terzake overeenkomsten van opdracht (het verrichten van werkzaamheden) of het inlenen van personeel gelden naast de bepalingen uit deel I tevens de bepalingen uit deel III van deze algemene voorwaarden. Voorzover opdrachten zich kwalificeren als aanneming van werk, zijn tevens de UAV 1989 van toepassing, voorzover daarvan in het onderstaande niet wordt afgeweken; bij afwijkingen prevaleren deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming en einde overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat acceptatie van de aanbieding of offerte Zwambag heeft bereikt en Zwambag de aanbieding of offerte niet binnen 2 werkdagen herroept op grond van onvoorziene omstandigheden of een fout in de offerte, ongeacht de vraag of bedoelde fout voor de wederpartij kenbaar was.  Een door Zwambag (als offerte) toegezonden conceptovereenkomst geldt als geldende overeenkomst tussen partijen indien de overeenkomst door de wederpartij voor akkoord wordt ondertekend, Zwambag het concept niet binnen twee dagen heeft herroepen en Zwambag voorts uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst door terbeschikkingstelling van de huurmaterialen resp. het inleenpersoneel.

2.2 Indien bij de acceptatie door de wederpartij nadere voorwaarden worden gesteld, komt de overeenkomst pas tot stand indien Zwambag uitdrukkelijk en schriftelijk met deze nadere voorwaarden heeft ingestemd.

2.3 Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen te allen tijden schriftelijk worden opgezegd, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor ieder jaar of gedeelte van een jaar dat de overeenkomst heeft geduurd, met een maximum van drie maanden.

2.4 Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Zij eindigen, behoudens het volgende lid van dit artikel door het verstrijken van de overeengekomen termijn, of door voltooiing van het werk waarop de overeenkomst betrekking heeft.

2.5 Een overeenkomst eindigt van rechtswege indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar surseance van betaling wordt verleend en werkt terug naar 0.00 uur op het moment van faillietverklaring of verlening surseance.

 

Artikel 3. Overmacht

3.1 Onder overmacht worden in ieder geval de volgende omstandigheden begrepen: extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van personeel, verkeersstagnatie of andere belemmeringen van de transportroute, storingen in het bedrijf van Zwambag, het niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers van Zwambag, werkstaking van personeel van Zwambag, onverwachte overheidsmaatregelen die nakoming verhinderen, het niet tijdig verstrekken van vergunningen van overheidswege.

 

Artikel 4. Betalingen, aanmaningen, rente en kosten

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum door overboeking van de desbetreffende bedragen op de rekening van Zwambag.

4.2  Inhouding of verrekening, uit welke hoofde dan ook, of opschorting van de betaling is niet toegestaan.

4.3 Klachten over facturen dienen binnen 10 dagen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan met de (concept)factuur. Genoemde termijn geldt als een vervaltermijn.

4.4 Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningskosten van €40,00 in rekening worden gebracht. Bovendien is de wederpartij 30 dagen na factuurdatum de geldende wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW, vermeerderd met 2,0%, verschuldigd over het openstaande bedrag.

4.5 Indien betaling ondanks aanmaning uitblijft, zal de factuur ter incasso uit handen worden gegeven en is de wederpartij tevens een vergoeding verschuldigd conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

 

Artikel 5. Competentie en toepasselijk recht

5.1 Op overeenkomsten met Zwambag is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag (CISG-verdrag).

5.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Zwambag worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht, behoudens voorzover Zwambag voor een andere relatief bevoegde rechter kiest, of toch kiest voor arbitrage conform de UAV 1989.

 

Deel II: Huur materialen

 

Artikel 6. Aanvang en einde huurovereenkomst

6.1 Een huurovereenkomst gaat in op het moment van ter beschikkingstelling en eindigt bij teruggave van het gehuurde, ten blijke waarvan door Zwambag op de huurovereenkomst bij inname een aantekening wordt geplaatst.

6.2 De huurovereenkomst kan door Zwambag onmiddellijk tussentijds worden beëindigd, indien het gehuurde wordt beschadigd of teniet gaat, het gehuurde onoordeelkundig of in strijd met de gebruiks- of veiligheidsvoorschriften wordt gebruikt, of indien zich bij de wederpartij omstandigheden voordoen die het risico op beschadiging of tenietgaan van het gehuurde aanmerkelijk vergroten.

 

Artikel 7. Vervanging prestatie

7.1 Zwambag is te allen tijde gerechtigd verhuurde materialen geheel of gedeeltelijk te vervangen door gelijksoortige objecten.

 

Artikel 8. Huurprijs   

8.1 De huurprijs is exclusief omzetbelasting(en), exclusief andere belastingen of heffingen, en voorts exclusief kosten van het halen en brengen van het gehuurde.

8.2 De huurprijs is ook verschuldigd, indien huurder het gehuurde gedurende een periode niet in gebruik heeft, maar daarover nog wel de beschikking heeft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 De huurprijs is een dagprijs resp. een weekprijs; bij gebruik voor een gedeelte van een dag, geldt de volledige dagprijs. De weekprijs is nooit hoger dan drie keer de dagprijs.

 

Artikel 9 Verplichting huurder, vrijwaring en aansprakelijkheid

9.1 Huurder dient het gehuurde uitsluitend te doen gebruiken door daartoe bekwaam personeel. Huurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde en de gevolgen van het gebruik daarvan en vrijwaart Zwambag voor iedere aanspraak van derden dienaangaande.

9.2 Huurder is verplicht alle overheidsvoorschriften, met name milieu- en veiligheidsvoorschriften, stipt in acht te nemen. Huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid dienaangaande.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van Zwambag jegens de huurder, daaronder begrepen personeel van de huurder, is beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd. Voorzover een schade niet onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid voor deze schade beperkt tot de factuurwaarde van de huurovereenkomst, met een maximum van €10.000.

9.4 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwambag.

9.5 Huurder is verplicht het gehuurde bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken, beschadigingen e.d., en dit te laten registreren op de huurovereenkomst. Alle na beëindiging van de huur geconstateerde gebreken en beschadigingen die niet zijn geregistreerd op de huurovereenkomst, worden geacht door huurder te zijn veroorzaakt. De reparatiekosten alsmede de huurwaarde over de reparatietermijn worden aan huurder in rekening gebracht en dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

9.6 Huurder heeft het recht bij teruggave de toestand van het gehuurde door een deskundige te laten vaststellen. Bij gebreke daarvan is de schadeopstelling van verhuurder bindend. Ten aanzien van de reparatiekosten rust op verhuurder geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening van de reparateur.

9.7 Kosten van herstel van defecten, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het materiaal is bedoeld, of de kosten van herstel van defecten ten gevolge van onvoldoende dagelijks (gebruiks)onderhoud, gebruik van verkeerde of onvoldoende brandstof of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of (elektrische) aansluiting zijn voor rekening huurder.

9.8 Bij inlevering of afmelding van het gehuurde dient huurder er voor te zorgen dat alle evt. bij het gehuurde behorende bescheiden gelijktijdig worden ingeleverd.

9.9 Huurder dient het gehuurde steeds zodanig te beheren en achter te laten dat derden van het gehuurde geen gebruik kunnen maken. In het bijzonder dient hij te waken voor diefstal en beschadiging.

9.10 Huurder is gehouden te allen tijde Zwambag of diens vertegenwoordigers en assuradeuren in staat te stellen het verhuurde te controleren, af te stellen, te repareren of te vervangen.

9.11 Huurder is volledig aansprakelijk voor de kosten van vervanging ingeval van teniet gaan resp. onherstelbare schade aan het gehuurde. Casco-schades zijn niet verzekerd door verhuurder. Huurder dient het gehuurde deugdelijk te verzekeren en op eerste verzoek een kopie van de verzekeringspolis alsmede bewijs van betaling van de verzekeringspremie aan Zwambag over te leggen. Indien er onder de polis van huurder recht bestaat op dekking, is de huurder verplicht op eerste verzoek mee te werken aan de overdracht van het recht op schade-uitkering resp. de verzekeringsuitkering aan Zwambag.

 

Artikel 10. Verplichtingen verhuurder

10.1 Voorzover de huurder daaraan behoefte heeft, zal verhuurder huurder of diens vertegenwoordiger bij uitgifte van het materiaal instrueren omtrent de werkingen en het dagelijks onderhoud van het gehuurde.

10.2 Periodieke keuringen, periodiek onderhoud, vervanging van versleten onderdelen daaronder begrepen, en reparaties ten gevolge van normale slijtage, worden verricht door en komen voor rekening van Zwambag.

10.3 Binnen 24 uur na melding van een storing terzake materialen van Zwambag, vermissingen, of beschadigingen van materialen die de veiligheid of functionaliteit in gevaar brengen, wordt een aanvang gemaakt met het oplossen van de melding.

 

Deel III: Opdracht / Inlenen personeel

 

Artikel 11. Verplichtingen wederpartij 

11.1 De wederpartij verplicht zich alle voorschriften en besluiten van overheidswege in acht te nemen en op te volgen. Met name voorschriften ten aanzien van veiligheid, arbeidsomstandigheden de van toepassing zijnde CAO, alsmede ketenaansprakelijkheid. De wederpartij draagt tevens zorg voor het verkrijgen van alle vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen voor het werk, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

11.2 De wederpartij vrijwaart Zwambag voor aanspraken en claims van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties, met betrekking tot schade en/of boetes door het niet of niet tijdig aanwezig zijn van voornoemde goedkeuringen, vergunningen en ontheffingen.

11.3 Indien Zwambag door omstandigheden voor rekening en risico van de wederpartij, de opdracht niet op de afgesproken tijd en plaats kan verrichten, is de wederpartij aansprakelijk voor de schade die Zwambag hierdoor lijdt, daaronder begrepen bedrijfsschade en omzetderving.

11.4 De wederpartij zal na het verrichten van de werkzaamheden door Zwambag terstond onderzoeken of deze beantwoorden aan de overeengekomen opdracht. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen twee werkdagen schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de opdracht geacht wordt deugdelijk te zijn uitgevoerd.

11.5 Gemelde klachten of gebreken worden door Zwambag op de kortst mogelijk termijn en in ieder geval binnen 8 werkdagen behandeld en zo mogelijk opgelost, tenzij herstel of het opnieuw uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is.

11.6 Indien de wederpartij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik neemt, heeft bewerkt of aan derden heeft opgeleverd geldt de prestatie van Zwambag in ieder geval als deugdelijk, tenzij er een klacht is gemeld en Zwambag heeft aangegeven geen gebruik te zullen maken van haar recht tot herstel als bedoeld in het voorgaande lid.

 

Artikel 12. Werkbonnen

12.1 Door wederpartij of door medewerkers van wederpartij afgetekende werkbonnen gelden tussen partijen als bewijs.

12.2 Maakt de wederpartij onbewust geen gebruik van de mogelijkheid tot ondertekening, dan wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen. Indien de wederpartij de werkbon om haar moverende redenen niet wenst te tekenen, dan dient van deze redenen aantekening te worden gemaakt op de werkbon, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt akkoord te zijn met de inhoud van de werkbon.

 

Artikel 13. Inzetten inleenkracht

13.1 Zwambag heeft te allen tijde het recht reeds ter beschikking gestelde inleenkrachten en materieel terug te roepen voor andere werkzaamheden en te vervangen door andere inleenkrachten en materieel.

13.2 Een contract met de wederpartij terzake een inleenkracht eindigt van rechtswege, indien Zwambag een inleenkracht niet ter beschikking kan stellen door het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of een inleenovereenkomst van Zwambag met deze inleenkracht, tenzij binnen twee werkdagen een vervangende inleenkracht ter beschikking wordt gesteld.

13.3 Indien onder één contract meerdere inleenkrachten ter beschikking zijn gesteld, eindigt het contract niet ten aanzien van de inleenkrachten die nog beschikbaar zijn voor de overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 14. Verzekering, vrijwaring en aansprakelijkheid

14.1 De wederpartij vrijwaart Zwambag voor alle aanspraken van inleenkrachten jegens Zwambag als werkgever, als gevolg van persoonlijke schade van de inleenkracht opgelopen tijdens werkzaamheden voor de wederpartij. Dit betreft alle schade inclusief de kosten van rechtsbijstand en medische expertise. De wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen de in het vorige lid aangegeven risico’s en vrijwaart Zwambag voor iedere aansprakelijkheid dienaangaande.

14.2 De wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheid van inleenkrachten voor schade toegebracht aan de wederpartij, medewerkers en andere inleenkrachten van de wederpartij of aan derden. De wederpartij vrijwaart Zwambag voor iedere hiervoor bedoelde claim of schadevergoedingsaanspraak.

14.3 Voorzover de wederpartij niet of niet deugdelijk (niet afdoende) verzekerd blijkt te zijn zoals in de voorgaande leden van dit artikel wordt verondersteld, aanvaardt de directie van de wederpartij persoonlijke aansprakelijkheid jegens Zwambag voor de niet nakoming van onderhavige verzekeringsverplichting door de door haar bestuurde vennootschap of onderneming.

14.4 De wederpartij vrijwaart Zwambag voorts voor iedere vorm van schade, ontstaan tijdens de inleenperiode, geleden door de wederpartij, de inleenkracht of een derde, waarvoor Zwambag òf geen verzekering heeft afgesloten òf geen (feitelijke) verzekeringsdekking heeft.

14.5 Voorzover Zwambag uit enigerlei hoofde aansprakelijk zou zijn voor schade ontstaan tijdens de inleenperiode, is de verplichting tot vergoeding van schade te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering van Zwambag is gedekt. Voorzover er geen dekking is onder een schadeverzekering en Zwambag wel aansprakelijkheid draagt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag van de facturen terzake het werk waarbij de schade is ontstaan, met een maximum van €10.000 per contract en per schadegeval.

14.6 Zwambag zal materieel en inleenkrachten ter beschikking stellen naar vermogen en is niet aansprakelijk voor schade door het niet of niet tijdig inzetten van materieel en inleenkrachten, indien het (tijdig) inzetten, om welke reden dan ook, niet mogelijk blijkt te zijn.

 

Artikel 15. Leiding en toezicht ingeleend personeel

15.1 De wederpartij zal zich ten aanzien van een inleenkracht op een zorgvuldige wijze gedragen en toezicht en/of leiding geven op een verantwoorde manier, rekeninghoudende met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, daaronder begrepen arbo-wetgeving en CAO’s.

15.2. Het is de wederpartij niet toegestaan de inleenkracht op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt in dit verband eveneens verstaan andere rechtspersonen die deel uitmaken van de groep of concern waartoe de wederpartij behoort.

15.3 In geval een inleenkracht een ongeval overkomt of een beroepsziekte kenbaar wordt, zal de wederpartij direct een (ongevals)rapportage (laten) maken door de bevoegde instantie en alles in het werk stellen om verdere schade te voorkomen.